ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν τη χρήση του ιστότοπου Diet4All.gr καθώς η επίσκεψή σας στον ιστότοπο Diet4All.gr, συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων αυτών.
Όλοι οι επισκέπτες του ιστότοπου Diet4All.gr αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη / χρήση του ιστότοπου Diet4All.gr θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του ιστότοπου Diet4All.gr

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο ιστότοπος Diet4All.gr και κατ' επέκταση οι Διαχειριστές του ιστότοπου δεν δεσμεύονται και ούτε παρέχουν κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνουν κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του Diet4All.gr .
Ο επισκέπτης του ιστότοπου Diet4All.gr αποδέχεται ότι η χρήση των πληροφοριών που παρέχονται γίνεται με δική του ευθύνη. Ο ιστότοπος Diet4All.gr καθώς και πιθανοί τρίτοι παροχείς πληροφοριών δεν εγγυώνται ότι οι πληροφορίες που διατίθενται είναι πάντα σωστές.
Ο ιστότοπος Diet4All.gr , πιθανότατα να παραπέμπει μέσω "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης του Diet4All.gr , όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου όλοι οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.
Η παρούσα αποποίηση ευθύνης εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί από οποιοδήποτε σφάλμα ή έλλειψη πληροφόρησης, διακοπή ή καθυστέρηση παροχής των πληροφοριών.
Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος Diet4All.gr ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εμπλέκεται στην παροχή πληροφοριών στον ιστότοπο αυτό έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του ιστότοπου Diet4All.gr. Ο χρήστης αποδέχεται ότι αυτή η αποποίηση ευθύνης ισχύει για το σύνολο των πληροφοριών που διατίθενται στον ιστότοπο Diet4All.gr .

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Οι Διαχειριστές καταβάλλουν εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου Diet4All.gr. Οι επισκέπτες παρόλα αυτά αποδέχονται ότι οι διαχειριστές ιστότοπου Diet4All.gr δικαιούνται να τροποποιούν ή και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα ιστότοπου Diet4All.gr με ή / και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό όλων των επισκεπτών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του ιστότοπου Diet4All.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.
Ως εκ τούτου ο ιστότοπος Diet4All.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από τη χρήση του ιστότοπου Diet4All.gr ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των επισκεπτών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του ιστότοπου Diet4All.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.
Αν και οι διαχειριστές της ιστοσελίδας καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του ιστότοπου Diet4All.gr από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς κάθεεπισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία πριν τη χρήση του ιστότοπου Diet4All.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου Diet4All.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.
Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση οι διαχειριστές του ιστότοπου Diet4All.gr διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου Diet4All.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του ιστότοπου Diet4All.gr συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.
Ο ιστότοπος Diet4All.gr και κατ' επέκταση οι διαχειριστές του ιστότοπου δεν συλλέγουν προσωπικά στοιχεία των χρηστών του. Ο ιστότοπος Diet4All.gr περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ιστότοπος Diet4All.gr για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

GOOGLE ADSENSE AND DOUBLECLICK DART COOKIE
Ο ιστότοπος Diet4All.gr συνεργάζεται με το πρόγραμμα διανομής διαφημίσεων "Google Adsense".
Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις στον ιστότοπο Diet4All.gr.
Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους επισκέπτες του ιστότοπου Diet4All.gr βάσει των επισκέψεών τους στους ιστοτόπους σας και σε άλλους ιστοτόπους στο Διαδίκτυο.
Οι επισκέπτες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου.
Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη πρακτική αλλά και για τις επιλογές που έχετε ώστε αυτά τα στοιχεία να μη χρησιμοποιούνται από τις προαναφερθείσες εταιρείες παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.google.com/privacy_ads.html .

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, ο ιστότοπος Diet4All.gr διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των άρθρων 19 και 25 του ν. 2121/93), όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου Diet4All.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του site, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, του ιστότοπου Diet4All.gr και των διαχειριστών του και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό το προσωπικό κέρδος.
Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστότοπο Diet4All.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι διαχειριστές του ιστότοπου Diet4All.gr διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν οποιαδήποτε στιγμή τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης χωρίς καμία ανακοίνωση των τροποποιήσεων αυτών στον ιστότοπο Diet4All.gr.
Όλοι οι επισκέπτες σε κάθε επίσκεψή τους στον ιστότοπο Diet4All.gr  οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων επισκεπτώμενοι την παρούσα σελίδα (http://www.diet4all.gr/termsofuse.php).
Σε περίπτωση που οι επισκέπτες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο Diet4All.gr και μετά τις όποιες τροποποιήσεις, σημαίνει ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις αυτές.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.


Diet4All.gr - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΤΕΛ.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20/11/2010

.:: Copyright © 2024 www.diet4all.gr - all rights reserved ::.

.:: Όροι χρήσης ιστοσελίδας και δήλωση προστασίας ιδ. απορρήτου :: Επικοινωνήστε μαζί μας ::.